Øksendalsøra

Øksendalsøra - et levende kulturminne. Øksendalsøra, bestående av elveøra, strandengområder og et unikt bygningsmiljø utgjør en helhet med stor verneverdi.

Øksendalsøra er i utgangspunktet et elvedelta ved utløpet av elva Usma som renner ut i Sunndalsfjorden. Denne representerer et av de få intakte, typisk utviklede landskapselementer med utgangspunkt i de mange fjordbunnene i Møre og Romsdal.

Øksendalsøra ble i tidenes løp et strandsted, et slags hovedsete for bygda (og da kommunen) Øksendal. Her har det i sin tid vært gjestgiveri, butikk, dampskipkai, og håndtverkere som skredder, skomaker, bandsmed, fotograf og fargeri. Senere kom poståpneri, telefonsentral, samvirkelag, bank og kommunehus. Strandstedet Øksendalsøra består i dag av rundt 30 bygninger som er verneverdige. Av disse regnes 10 bygninger som verneverige i kraft av sin egen kvalitet, mens 20 andre bygninger anses verdifulle som en del av helheten i bygningsmiljøet. På Øksendalsøra er det også gårdsbruk, kirke og bygdemuseum.

Øksendalsøra ble kåret til Møre og Romsdals best bevarte tettsted i 1990 og var 1 av 20 tettsteder i Norge som fikk plass i boken "Vakrest i landet - tyve godt bevarte steder i Norge" av Stephan Tschudi-Madsen (Riksantikvar 1978–1991).

Se film om Øksendalsøra (Gunnar Erstad, 2015).